Grönområden och badvik

Grönområden


Just nu talas mycket om att den biologiska mångfalden är hotad. Arealen ängar ochar  hagmarker har under de senaste decennierna minskat och därmed  också många växt- och djurarter, inte minst de viktiga pollinerande insekterna. 


Ängevikens Samfällighet planerar att bidra till att motverka detta när vi sköter våra grönområden. 


Kontaktperson grönområden: Inga-Mai Wängberg


Vår uppdaterade skötselplan:

Med tanke på den biologiska mångfalden och  Trafikverkets rekommendation ang. vägkanter vill vi på försök klippa färre gånger än förra året:


Kanterna längs Ängeviksvägen klipps endast en gång i vecka  31 (gäller båda sidor om vägen).


Ängen vid badplatsen och lilla lekstugan klipps 5 gånger. Första klippning sker en gång just före midsommar. Mot bergssidan och buskagen sparas ca två meter som bara klipps i slutet av sommaren.


Stora ängen ned mot hamnen klipps 3 gånger.Vi kommer även i år att ringa in ett par områden som sparas pga fin blomning till sent på sommaren.


Fotbollsplaner och lekytor intill hus klipps 5 gånger.


Parkeringsplatsen vid infarten från Björholmsvägen klipps endast en gång i slutet av sommaren. 


Norra lekplatsen och boulebanan sköts av kringboende.


Promenadstigar över viss ängsmark kommer också att klippas minst 3 gånger så de hålls öppna.Invasiva arter


Undvik även att plantera invasiva arter som kan breda ut sig på andra växters bekostnad!


Exempel är Lupiner, Jättebalsamin, m.fl. 


Särskilt stark varningsflagg höjs för Parkslide. 

Med bestånd av parkslide i din trädgård kan du drabbas av svårigheter vid försäljning av fastigheten och då du vill teckna försäkring. 


Ladda ner dokumentet nedan:


Badviken


Badviken är en av Tjörns kommunala badvikar. Kommunen håller med räddningsutrustning och samfälligheten bistår med tillsynen av viken från säkerhetssynpunkt.


Varje vecka sker tillsyn av badviken och vi rapporterar till kommunen.


Kontaktperson: Inga-Mai Wängberg /Gun Löfblad