1965-1975

Ängevikenområdet exploaterades i mitten på 1960-talet


Genom Bengt Wennerlunds krönika från 2005 finns lite dokumentation för oss som inte varit med från början:

1965 – 1974 Planeringen av området


1965 Ängeviken kom till genom att arkitektfirman Celander, Forser och Lindgren fick i uppdrag att göra en så kallad dispositionsplan för området.  Den fick beteckningen 4:25 och omarbetades några gånger innan den fastlades.


1968 köptes området Av entreprenadfirman Johansson & Bengtsson AB i Svenljunga (senare en del av Skanska).

1971 fick konsultfirman VIAK i uppdrag att planera hela VA-systemet. För att säkra allmän-hetens tillträde till stranden köpte kommunen strandremsan för en symbolisk summa och med försäkran om att ägarförhållandet inte skulle förhindra utbyggandet av en fritidsbåtshamn.


1972 var VA-systemet i stort sett klart, men ytvattenverket kom till något senare 1974.


1974 En 10 kV-ledning drogs fram och fastigheten 4:25 avstyckades. I maj sålde J&B området till Tjörn-Tomter Berntsson & Co och byggnadsnämnden godkände planen. Första hus som byggdes var en så kallad Västkuststuga på tomten 4:65. Detta fungerade som visningshus och kontor. Försäljningen i en första etapp startade. Det var många beslut som skulle till; Byggnadsplan för etapp 2 fastställdes. Arkitekt var Sven Öhman. Statens Vägverk godkände vägen. Avloppsreningsverket avsynades och godkändes, dock ännu inte för WC-avlopp.