1996-2000 Planerad vindkraftetablering i området

1997-2001 Vindkraftetablering mm.


Kommunen fastställde plan för vindkraftetablering på 1:6.


1997 avslog Länsstyrelsen kommunens plan med motiveringen att ingreppen i naturen skulle bli för omfattande och bestående. Kommunen anmodade sökanden att projektera för vind¬kraft på Skaboholmen. Sex verk om vardera 3 MW projekterades. Många förenings-medlem¬mar var med och bildade Samrådsgruppen för Västra Tjörnkusten.


1998 togs beslut om vattenskyddsområden för dricksvatten täkterna på 4:25.


1999 belades även Kvarnvägen med permanentbeläggning. Samma år avslog också Miljö-domstolen vindkraftetableringen på Skaboholmen, något som dock överklagades till Miljööverdomstolen.


2001 prövades överklagan och Miljööverdomstolen fastställde tidigare dom.