Natur

Natur


Klövedalen på Tjörn är känt för sitt variationsrika åker- och beteslandskap omgivet av bergs-områden. Tjörns kommun anger att området kring Ängeviken och Kårsund, Viks kile, Halsbäck, Björnshuvudet och Toröd är ett av länets allra artrikaste beteslandskap. Det hyser en mängd arter som är beroende av långvarig betes- och slåtterhävd.


Ängeviken utgörs av ett småkuperat hällmarkslandskap mellan Kyrkesund och Björholmen, som består av en smal före detta havsvik omgiven av skalgrusbankar med öppna hagmarker och havsstrandängar. Området har en rik och varierad flora. På havsstrandängarna med bland annat betande tjurar växer arter som salttåg, gåsört, krypven, gulkämpar och smultronklöver. En art som växer i Ängeviken och som är klassad som ”hotad” är Ängslosta