Vägar, grönområden inklusive badviken

Vägar och grönområden

Vägar


Några hålor på vägarna harprovisoriskt fyllts med grus.


Vi står inför grävarbeten för fiberdragning. Ev. behov av asfaltering kommer att fastställas när vi kan samordna med igenfyllning efter fibergrävningen


Snöröjningsplanen kan ses nedan.


Kontaktperson vägar: Gun Löfblad
Badviken


Badviken är en av Tjörns kommunala badvikar. Kommunen håller med räddningsutrustning och samfälligheten bistår med tillsynen av viken från säkerhetssynpunkt.


Varje vecka sker tillsyn av badviken och vi rapporterar till kommunen.


Kontaktperson: Inga-Mai Wängberg (och då hon inte är på plats Gun Löfblad)
2019-06-27 Rensat vägkanten från lupiner 


Nu har vi rensat bort lupinerna från vägkanten. De är vackra, men tar över om man inte röjer bort dem. Så i enlighet med rekommendationerna från kommunen och från Naturvårdsverket har vi grävt bort dem. Vi hoppas få orkidéerna tillbaka. 

Gun och Inga-Mai2019-08-06 Grönområden - Skötselplanen uppdaterad


Just nu talas mycket om att den biologiska mångfalden är hotad. Arealen ängar och hagmarker har under de senaste decennierna minskat och därmed  också många växt- och djurarter, inte minst de viktiga pollinerande insekterna.


Ett antal kommuner, Trafikverket och många privatpersoner har insett vikten av att värna blommande mark­områden, som ängar och vägkanter. Gräsmattor, vägkanter och grönområden klipps då bara en gång, på sensommaren. Det kan se lite tufsigt ut, men det ger ett ökande liv av bin, humlor, fjärilar och andra insekter som är viktiga för vår livsmedelsförsörjning.


Detta vill även vi i Ängevikens Samfällighet arbeta för när vi sköter våra grönområden. Vi har då möjligheter att få tillbaka de hagmarks- växter som tidigare funnits här, med dess insektsliv. Principen är att inte klippa så ofta.


Kontaktperson grönområden: Inga-Mai Wängberg


Vår skötselplan:

Kanterna längs Ängeviksvägen klipps på syd- och östsidan en gång per år, på sensommaren. På nord- och västsidan bestämmer respektive fastighetsägare hur det ska klippas, men en gång på året klipps även här. Kanterna upp mot ytvattenverket och vidare förbi upp mot dammen klipps en gång per år.


Lekytor intill hus, fotbollsplaner, badstrand med lekyta, parkeringsytor, samt ängen upp mot dammen klipps minst 3 per år. Mot vissa bergssidor och buskage klipps inte ända intill, utan vi sparar 2-3 m som då bara klipps en gång per år. Norra lekplatsen och boulebanan sköts av kringboende.


Promenadstigar över viss ängsmark kommer också att klippas minst 3 gånger så de hålls öppna.


Fastställt av styrelsen 3 aug 2019