Stadgar

STADGAR

STADGAR (avskrift av originaldokument)


för ÄNGEVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Sammanträdesdatum 1997-08-02


Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar


§ 1 FIRMA


Föreningens firma är Ängevikens Samfällighetsförening.


§ 2 SAMFÄLLIGHETER


Föreningen förvaltar vägar, grönområden, VA-anläggning och fastig­ heter enligt förrättningsbeslut i ärende VS2 87 225.§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN


Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.§4 MEDLEM


Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.§ 5 STYRELSE säte, sammansättning


För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tjörns kommun.


Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.


§ 6 STYRELSE val


Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.


Mandattiden för ledamot är för ordförande ett år, för övriga styrelseledamöter två år och för suppleanter ett år.


Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas på endast ett år.


Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.§ 7 STYRELSE kallelse till sammanträde, för edragningsli sta


Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.§ 8 STYRELSE beslutförhet, protokoll


Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till samman-trädet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.


Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.


Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.


Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.


§ 9 STYRELSE förvaltning


Styrelsen skall:


1  Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.


2  Föra redovisning över föreningens räkenskaper.


3  Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.


4  Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.


5  Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redo­ visning för varje sådan gren.


6  I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.


7  Styrelsen skall ta tillvara medlemmarnas intressen vad gäller an­ läggningar, byggnader, ledningsnät, vägar, parker och allmänna platser, exempelvis för lek- och fritidsaktiviteter, samt utgöra organ vid förhandlingar med statliga och kommunala myndigheter, enskilda personer och kooperationer§ 10 REVISION


För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordina­ rie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant att väljas på 1 år.


Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD


Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 - 31/12§ 12 UNDERHÅLLS-   OCH FÖRNYELSEFOND


Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50.000 kronor.§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA


Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.


Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillträde att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.§ 14 KALLELSE  TILL STÄMMA


Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom vanligt brev.


Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.


I kallelsen skall anges tid och plast för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas upp-gift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.


Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till med­ lemmarnas kännedom genom vanligt brev och/eller anslag.§ 15 MOTIONER


Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­ samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.


Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA


Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:


1.Val av ordförande för stämman


2.Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)


3.Val av två justeringsmän och tillika rösträknare


4.Styrelsens och revisorernas berättelser


5.Ansvarsfrihet för styrelsen


6.Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna


7.Ersättning till styrelsen och revisorerna


8.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiterings­ längd


9.Val av styrelse och styrelseordförande


10.Val av revisorer


11.Fråga om val av valberedning


12.Övriga frågor


13.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.


Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 

13.§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING


I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.§18 STÄMMOBESLUT


Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om för­ valtnin·g av samfälligheter.


När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständighe­ ter angående rösträtt , andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.


Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.§ 19  FLERA VERKSAMHETSGRENAR


Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar ge­ mensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.


Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje med­ lems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlem­ mens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksam­ hetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen av­ ser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje med­ lem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:


1.  VA-sektionen   80 %

2  .Vägsektionen 17 %

3.  Parksektionen   3 %§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE


Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.KOMPLEMENT TILL STADGAR


Skyltar eller liknande får ej sättas upp incm Ängevikens Samfällighets­ område utan tillstånd från styrelsen.


Varje fastighet skall ha en kontaktman, som företräder fastighetens ägare i förhållande till föreningen.